Потребителско споразумение

Общи условия онлайн платформа за обучение https://learn.primex-bg.com/

 

Поместените на тази страница Условия уреждат отношенията между ПРИМЕКС ЕООД, като собственик на онлайн платформата за обучение https://learn.primex-bg.com/ и всяко лице, което посещава обученията, предлагани в онлайн платформата за обучение https://learn.primex-bg.com/. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ПРИМЕКС ЕООД, гр. Каспичан , ул. Ропотамо № 7, ЕИК 127033207, представлявано от Георги Крумов – Управител и Вас.

 

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично ("Вие") и ПРИМЕКС ЕООД.

 

ПРИМЕКС ЕООД изразява волята си да Ви предостави право да използвате електронните обучения и включените в тях съдържания само по начините, предвидени в Общите условия.

 

Вашето приемане на Общите Условия става посредством потвърждаване на регистрацията Ви за съответното електронно обучение, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан от Общите Условия.

 

За малолетни лица, действията по приемане на общите условия, регистрация и по заплащане на дължимите суми, се извършват вместо тях и от тяхно име от техните законни представители, а за непълнолетните, със съгласието на законните им представители.

 

Ако имате каквито и да било въпроси или притеснения относно Общите Условия, моля свържете се с нас на следния имейл адрес: office@primex-bg.com

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Правилата за ползване на електронните обучения на ПРИМЕКС ЕООД могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на „Общи условия за електронно обучение“. Тези промени са публични, влизат в сила незабавно и са задължителни за всички.

 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР И УЧЕБНИ СИСТЕМИ

 

Софтуерът и платформите за дистанционно обучение, които ПРИМЕКС ЕООД използва при електронното обучение са под закрилата на авторското право и са собственост на съответните производители.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

Регистрацията за използване на платформата https://learn.primex-bg.com/ се извършва от ПРИМЕКС ЕООД. Регистрацията става чрез попълване на потребителски профил, който съдържа минималните изисквани данни за правилната работа на платформата, а именно – потребителско име, парола, лични имена, длъжност, отдел и имейл адрес.

 

Основавайки се на Закона за защита на личните данни, Вие имате право на достъп и поправка на личните си данни, които са въведени при регистрация в онлайн платформата.

 

 

С приемането на настоящите Условия Потребителят (Вие), който е регистриран в платформата https://learn.primex-bg.com/ с потребителско име, лични имена, парола и електронна поща, се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по електронен път от ПРИМЕКС ЕООД.

 

С приемането на настоящите Условия, Вие се съгласявате предоставените от Вас лични данни да се съхраняват, обработват и използват от https://learn.primex-bg.com/ за целите на поддръжката на дадени функционалности на системата, както и с рекламна цел, но само и единствено за своя цел. Личните Ви данни не биват отстъпвани на трети лица за рекламни или друг вид промоционални цели.

 

С приемането на настоящите условия, Вие се съгласявате https://learn.primex-bg.com/ да използва информацията за Вашия IP адрес и други предоставени данни за разкриване на идентичността в случаите, когато това се изисква от закона, определени юридически процедури и/или за да се гарантира спазването на настоящите Условия за ползване.

 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Личната информация, която Вие ни предоставяте в регистрационната форма се ползва от закрилата нa Закона за защита на личните данни. Тя по никакъв начин няма да бъде използвана за цели извън изрично обявените в „Общите условия за електронно обучение“ и няма да бъде предоставяна под каквато и да е форма на трети лица.

 

ПРИМЕКС ЕООД разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

 

ПРИМЕКС ЕООД има ангажимента да защити неприкосновеността на личния живот на своите потребители.

 

Нашата политика за защита на личните данни има за цел да ви помогне да разберете как събираме, ползване и опазване на информацията, която ни предоставяте, и да ви помогне при вземането на информирани решения при използването на нашите услуги.

 

Термините “ние”, “нас” и “наш” се отнасят до ПРИМЕКС ЕООД. “Вие” се отнася до Вас, като потребител на услугата. С приемането на нашата политика за конфиденциалност, Вие се съгласявате ние да извършваме събиране, съхраняване, използване и разкриване на лична информация.

 

ПРИМЕКС ЕООД ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате https://learn.primex-bg.com/, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп/ използване на https://learn.primex-bg.com/, посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.

 

Чрез влизането/използването на https://learn.primex-bg.com/, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица.

 

Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба/злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате на адрес: office@primex-bg.com

 

При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.

 

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ, се използва от ПРИМЕКС ЕООД  за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по повод обучението.

 

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

 

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО чл. 52, ал.1 от ЗЗП

 

(1) Наименование на Доставчика: ПРИМЕКС ЕООД

(2) Седалище и адрес на управление: гр. Каспичан 9930, ул. Ропотамо № 7

(3) Адрес за упражняване на дейността: гр. Шумен 9700, ул. Цветан Зангов 1

(4) Данни за кореспонденция: гр. Шумен 9700, ул. Цветан Зангов 1, ел.поща: office@primex-bg.com, тел: 054832600

(5) Вписване в публични регистри: ЕИК 127033207.

 

НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

 

(1) Комисия за защита на личните данни – www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите – www.kzp.bg